Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - zawieranie umów na 2022 r.

06.10.2022

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna w roku 2022, w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza POZ, w tym Koordynacja Opieki
 2. Budżet powierzony opieki koordynowanej
 3. Transport sanitarny w POZ
 4. Świadczenia pielęgniarki POZ,
 5. Świadczenia położnej POZ, w tym – pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:

  świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

 6. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 7. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.11.2022 r., przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 13 zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowia (z późn. zm.) z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • określone w rozdziale 13 zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ,
 • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do ww. zarządzenia, przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi
  przy ulicy Kopcińskiego
  58, tel. 42 275 41 67, 42 275 41 94;
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim,
  ul. Armii Krajowej 15,
  tel. 42 275 41 14;
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach,
  ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275
  41 51;
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu,
  ul. Jana Pawła II 3, tel. 42 275 41 34,

w terminie do 14 października 2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej