Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2023 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

10.10.2022

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawcę realizującego umowę wieloletnią o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot
zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przedstawione Świadczeniodawcy pismem z 3 października 2022 r.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI;
 2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy;
 3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich;
 4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na
  2023 rok;
 5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej, zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy;
 6. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy;
 7. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

  wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  nazwę i adres świadczeniodawcy.

Dokumentację aktualizacyjną wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres: Łódzki OW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź w terminie do 14 października 2022 roku do godziny 16.00.

Łódzki OW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji
umowy w ww. rodzaju i danym zakresie świadczeń. Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy,
zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać pisemne oświadczenie:

 • oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;
 • oświadczenie o realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych;
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy.

Uwaga!
W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu
Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych