Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

POZ - zawieranie umów na 2022 r

01 lipiec 2022

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:

Podstawowa Opieka Zdrowotna w roku 2022, w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza POZ, w tym Koordynacja Opieki
 2. Świadczenia pielęgniarki POZ,
 3. Świadczenia położnej POZ, w tym – pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:

  świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

 4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 5. Świadczenia transport sanitarny w POZ.

 

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.08.2022 r. przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 13 zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowia z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.
Załącznik nr 1 do Procedury Zarządzania treściami na stronie internetowej

 

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • określone w rozdziale 13 zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ,
 • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do ww. zarządzenia przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58, tel. 42 275 41 67, 42 275 41 94;
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14;
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 51,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel. 42 275 41 34,

 

w terminie do dnia 11 lipca 2022 r.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotn