Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - Zawieranie umów POZ na 2021 r.

27 listopad 2020

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy POZ.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2021 i lata następne, w następujących zakresach:

 • Świadczenia lekarza POZ,
 • Świadczenia pielęgniarki POZ,
 • Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:
  świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 1 stycznia 2021 r.  przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm., z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

 

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • określone w rozdziale 4 zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ,
 • potwierdzające kwalifikacje personelu (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

 

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ, przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58, tel. 42 275 41 67,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 51,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3, tel. 42 275 41 34,

w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ - (tel.42 275 41 67).