Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie na wyroby medyczne na rok 2021

25 listopad 2020

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 05-21-000002/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr 05-21-000003/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 05-21-000004/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 05-21-000005/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6,

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wobec powyższego, Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.) przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

 

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w ww. zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października
2019 r.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz wymagane dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

 

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

 

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 stycznia 2021 r. proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (Uwaga! – liczy się data wpływu wniosku do kancelarii Oddziału).

 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Tel. 42 275 41 90, 42 275 41 72

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej