Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z list oczekujących – weryfikacja za miesiąc marzec

09.04.2009

W związku z kończącym się w dniu jutrzejszym (10.04.2009 r.) terminem przesyłania sprawozdań w zakresie list oczekujących prezentujemy wynik wstępnej weryfikacji, przeprowadzonej w dniu 9 kwietnia 2009 r., godz. 11.00. za miesiąc sprawozdawczy „marzec 2009 r.”

 Migawka ta może posłużyć jako pomoc dla świadczeniodawców w poprawieniu istniejących błędów i/lub braków, które mogą powtórzyć się w sprawozdaniach za kolejny miesiąc. W załączonym wykazie wyodrębnione zostały kody techniczne komórek z przypisaną im właściwą umową, które nie znalazły się w sprawozdaniach lub które zawierały błędy, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek element sprawozdania zawierał błąd, jest ono w całości odrzucane jako błędne. Należy zwrócić szczególną uwagę na aktualność w sprawozdaniach danych o kodach resortowych oraz kodach technicznych, które muszą być dokładnie takie same jak w umowie obowiązującej za dany miesiąc. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze organizacyjnej wynikających z aneksów do umowy prosimy o aktualizację Państwa systemów obsługi kolejek o zmiany dokonane w umowach. Elektroniczne wersje umów dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WS

Sprawozdania powinny być sprawozdawane terminowo, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) oraz w Zarządzeniu Nr 107/2008/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

 

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90