Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

02.04.2009

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 85/DSOZ /2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, zmienionym przez Zarządzenie Nr 17/2009/DSOZ z dnia 11 marca 2009 r., ŁOW NFZ uprzejmie przypomina, co następuje.

Do rozliczenia świadczeń zrealizowanych w miesiącu styczniu i lutym 2009 r. ma zastosowanie Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ. Zgodnie z § 10 ust.9 powyższego Zarządzenia na podstawie jednego skierowania jest rozliczany jeden cykl terapeutyczny, w warunkach ambulatoryjnych; w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 4 zabiegi dziennie. Natomiast w przypadku schorzenia przewlekłego, długość cyklu może ulec zwiększeniu do 15 dni zabiegowych. Do rozliczenia świadczeń zrealizowanych począwszy od dnia 1 marca 2009 r. stosuje się Zarządzenie Nr 17/2009/ DSOZ. Stosownie do § 10 ust.9 w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Zapis ten pozwala na wystawienie jednorazowo skierowania na dwa cykle terapeutyczne. Jeżeli zlecone zabiegi w obydwu cyklach są tożsame może zrobić to na jednym skierowaniu ( 100) zabiegów, ale zasada rozliczania pozostaje ta sama : 50 zabiegów w jednym cyklu terapeutycznym i 50 w następnym. Jeżeli zabiegi w poszczególnych cyklach są różne lekarz wystawia 2 skierowania i określa, który cykl ma być realizowany, jako pierwszy. Fundusz nie określa, w jakim odstępie czasu mają być realizowane kolejne cykle. Decyzja należy do świadczeniodawcy, który powinien uwzględnić pilność zabiegu wskazaną przez lekarza kierującego jak również kolejkę oczekujących na świadczenia. Przypominamy ponadto, że zapisy dotyczące 5 zabiegów dziennie określają jedynie ilość zabiegów, jaką można wykonać w ciągu dnia u jednego pacjenta, nie wskazując na rodzaj i ilość powtórzeń tego samego zabiegu. Rodzaj zabiegu jak jego parametry są ustalane przez lekarza kierującego bądź przez uprawnionego fizjoterapeutę.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 19.03.2009 r.na stronach internetowych Centrali ukazał się Komunikat w sprawie skierowań do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Świadczeniodawców, dotyczącymi kierowania pacjenta do poradni rehabilitacyjnej uprzejmie informujemy, że konieczne jest każdorazowe dostarczenie przez pacjenta skierowania do poradni rehabilitacyjnej. Zgodnie z § 10 ust. 4a zarządzenia nr 17/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów, o którym mowa w § 9 ust. 2 wyżej wymienionego zarządzenia. Natomiast zgodnie z § 10 ust. 9 zarządzenia nr 17/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, lekarz kierujący może w przypadkach medycznie uzasadnionych wypisać skierowanie na realizację świadczenia od razu na dwa cykle zabiegowe.

 

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

W dniu 24.03.2009 r. ukazał się komunikat DSOZ w sprawie interpretacji zarządzenia nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, że uszczegółowienie przepisu dotyczącego posiadania "terapulsu" do zabiegów fizjoterapeutycznych wynika z konieczności stosowania leczenia polem elektromagnetycznym przy użyciu impulsowego pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, o czym mowa w załączniku nr 6 (katalog zabiegów fizjoterapeutycznych) do zarządzenia nr 85/DSOZ/2008 Prezesa NFZ z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - kod świadczenia 5. 11.01.0000037, zmienionego zarządzeniem nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009 roku. Określenie "terapuls" należy, zatem odnosić do wszystkich aparatów, które wytwarzają impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

 

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej