Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Taryfikacja świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP – grupy z sekcji M)

21 luty 2020

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP – grupy z sekcji M).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja  od dnia  20 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)
  • Plan Taryfikacji na rok 2020

źródło: AOTMIT