Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aktualizowanie danych personelu medycznego, udzielającego świadczeń

14 luty 2020

W związku z trwającymi pracami nad przekazywaniem pacjentom danych dotyczących  historii i trybu leczenia, zamieszczanych w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o konieczności aktualizowania danych personelu medycznego, udzielającego świadczeń.

 

W szczególności dotyczy to usuwania z Potencjału Świadczeniodawcy osób, które przestały udzielać świadczeń, poprawności danych dotyczących numerów Praw Wykonywania Zawodów, PESEL, harmonogramów pracy tych osób oraz wpisów do rejestrów (w tym numery księgi rejestrowej)

 

Ponadto w zakresie danych zawartych w deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz list uczniów, które stanowią podstawę do rozliczania świadczeń w zakresie medycyny szkolnej, gromadzonych i przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia koniecznym jest przekazywanie aktualnych danych pacjentów oraz personelu udzielającego świadczeń. Aktualizacja danych przekazywanych w ramach comiesięcznej weryfikacji deklaracji wyboru powinna uwzględniać stan list pacjentów na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy przekazanie danych.

 

Przekazywane dane powinny uwzględniać informacje zwrotne otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku przeprowadzonych weryfikacji.

 

Podstawa prawna realizacji powyższych działań:

  

  1. § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).
  2. § 9 ust. 8 pkt 2) - 4), § 10 ust. 2 zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz § 4 ust. 1 – 6, § 5 pkt. 1) lit. a) i § 7 ust. 1 – 3 umowy stanowiącej załącznik nr 2 do powyższego zarządzenia.

Źródło: Centrala NFZ