Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do ŁOW NFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2019 r.

02 lipiec 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1681) Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązani są do przekazania w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 14 lipca 2019 r. informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawca winien przedstawić według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

Świadczeniodawcy, którzy na dzień 01.07.2019 r. nie posiadają w którejś z umów zatrudnionych pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej, a w poprzednich okresach sprawozdawczych wysyłali  sprawozdanie wykazujące takie osoby w tej umowie, proszeni są o wysłanie sprawozdania z tej umowy z zerowymi wartościami. Ponieważ system nie pozwala na przesłanie w sprawozdaniu  wartości zerowych bez wskazania osoby uprawnionej, prosimy żeby jako osobę na którą są sprawozdawane wartości wskazać jakąś osobę na którą w poprzednich okresach sprawozdaliście państwo ilość etatów.

Dotyczy POZ:

Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza taką informację według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r. zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1681).

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kontakt:

•    42 275 41 54
•    42 275 48 85
•    42 275 48 84
•    42 275 48 81


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej