Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów - Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

27.05.2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia nr 49/2019/DSOZ z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie :

  • Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III),
  • Dziecięca opieka koordynowana (DOK),
  • Koordynowana Opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

ŁOW NFZ zaprasza: od dnia 28 maja 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro)

Dział Obsługi Umów:

  • 42 275 40 66
  • 42 275 40 11

Źródło: Dział Obsługi Umów