Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów

12.04.2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż korespondencja związana z procedowaniem spraw w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 1510 ze zm.), dotycząca dostarczenia oświadczeń lub innych dokumentów, na podstawie których pacjenci potwierdzili swoje prawo do świadczeń, zostanie do Państwa skierowana drogą elektroniczną poprzez Portal Świadczeniodawcy.

Prosimy o dostarczenie lub przesłanie dokumentów w formie papierowej do Oddziału NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.
Przypominamy, iż przesyłane dokumenty powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Źródło: WSŚ