Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1681).

Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązani są do przekazania w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Wyłączeni z tego obowiązku są Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Powyższe informacje świadczeniodawca winien przedstawić według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kontakt:

  • 42 275 41 54,
  • 42 275 48 85,
  • 42 275 48 84,
  • 42 275 48 81


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej