Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1146) tj:
•    § 27 ust. 2 - rozliczenie wykonania następuje najpóźniej w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2018 roku;
•    § 23 ust. 1 - Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2018 roku.
Po tych terminach wszystkie umowy, których okres rozliczeniowy zakończył się 31.12.2017r.  zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie rozliczeń.
        Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną analizą sprawozdanych świadczeń w celu rozliczenia umów za rok 2017r. konieczne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018 r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy