Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie świadczeń w rodzaju ZPO w 2009 r.

28.01.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podstawą rozliczeń i płatności za zrealizowane zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz za wykonane naprawy w 2009 r. jest przedstawiony do oddziału Funduszu rachunek lub zewnętrzna nota księgowa. Wraz z rachunkiem lub notą księgową świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu:

  • raport statystyczny zgodny z szczegółowym komunikatem sprawozdawczym obejmujący przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wydane w danym okresie. Komunikat tworzony jest przy użyciu komunikatu XML stosowanego do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Funduszem. Zakres danych przekazywanych do Funduszu oraz struktura komunikatu XML określona jest w Zarządzeniu Nr 2/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r.,
  • oryginały zrealizowanych zleceń. Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zlecenia na wykonanie naprawy muszą być ułożone w kolejności zgodnej z kolejnością wskazaną w komunikacie XML.