Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

WERYFIKACJA WSTECZNA świadczeń po trzecim kwartale 2017 r.

24.11.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki procesu weryfikacji wstecznej świadczeń za trzy kwartały 2017 r. (weryfikacja uwzględnia wszystkie świadczenia - zapłacone i niezapłacone). Weryfikacji podlegały wszystkie świadczenia zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 roku i sprawozdane do Centralnej Bazy Świadczeń.

Weryfikacja wsteczna za trzy kwartały uruchomiona została zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ i dotyczyła prawidłowości sprawozdawania świadczeń i ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi (między innymi z zapisami zawartych umów, Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, rozporządzeniami Ministra Zdrowia).
 
W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego umów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 01 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r
w celu dokonania korekt zakwestionowanych świadczeń zostaną zdjęte blokady umów, umożliwiając Państwu dokonanie stosownych korekt.

Dla umów w rodzaju leczenie szpitalne umowy będą odblokowane w dniach 24 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Dla umów w pozostałych rodzajach świadczeń umowy będą odblokowane w dniach 24 listopada – 29 grudnia 2017 r.

Świadczenia ocenione jako błędne należy usunąć lub skorygować (dane statystyczne) oraz ponownie sprawozdać. W przypadku błędnie sprawozdawanych świadczeń już sfinansowanych oprócz ponownego przesłania komunikatu należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych.
Status odblokowania będzie umożliwiał:
•    poprawianie pozycji nierozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
•    poprawianie pozycji rozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
•    usuwanie pozycji nierozliczonych,
•    usuwanie pozycji rozliczonych.
W przypadku odwołania od wyników weryfikacji do czasu otrzymania informacji
o wyniku jego rozpatrzenia, nie należy dokonywać korekt zakwestionowanych pozycji.
W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:
•    kod umowy,
•    id zakwestionowanego zestawu świadczeń,
•    id zakwestionowanej pozycji rozliczeniowej,
•    id świadczenia w systemie nadawcy,
•    typ błędu,
•    uzasadnienia odwołania,
•    kopia niezbędnej do rozpatrzenia odwołania dokumentacji medycznej (np. karta informacyjna leczenia szpitalnego).
W przypadku konieczności odblokowania umowy, w której weryfikacja nie ujawniła błędów (świadczenia pozostają w konflikcie ze świadczeniami zakwestionowanymi) należy złożyć do ŁOW NFZ stosowny wniosek o odblokowanie umowy. Wzór wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej ŁOW NFZ.

Termin składania odwołań upływa:


Dla umów w rodzaju leczenie szpitalne w dniu 30 listopada 2017 r. (data wpływu do ŁOW NFZ)
Dla umów w pozostałych rodzajach świadczeń w dniu 15.12.2017 r. (data wpływu do ŁOW NFZ)

UWAGA!

Prosimy nie przesyłać powtórnie odwołań  od zakwestionowanych świadczeń dla których już przekazano wyjaśnienia do ŁOW NFZ (w takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ŁOW NFZ).
Dokonane ostatecznie korekty sprawozdawczości należy rozliczyć w ww. terminie poprzez przesłanie do ŁOW NFZ faktury/rachunku/noty w formie elektronicznej (e-dokumentu)
za pomocą komunikatu FAKT/RACH/NOTA lub za pomocą komunikatu REF wraz
z przedłożeniem dokumentów w formie papierowej.

Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) – wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia, winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział
w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez OW NFZ.

UWAGA!

W przypadku odwołania się od którejkolwiek zakwestionowanej pozycji
w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń  oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.


Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerami telefonów:


42 275 – 49 – 03    (LSZ – 03/1, 03/4),
42 275 – 40 – 71    (LSZ – 03/2, 03/3, 03/5),
42 275 – 49 – 14    (REH),
42 275 – 40 – 76    (PSY),
42 275 – 40 – 70    (AOS, RM, PD),
42 275 – 48 – 23    (SOK, OPH, SPO, LSZ – 03/1,03/4, 03/6),
42 275 – 40 – 24    (STO),
42 275 – 41 – 63    (POZ),
42 275 – 40 – 74.

Źródło: WŚOZ