Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

KOC II/III oraz DOK - zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy

03 styczeń 2017

W związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r.[1]
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r.[2],
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia  4.11.2016 r. [3]

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie:

  1. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III);
  2. Dziecięca opieka koordynowana (DOK);

w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

1.85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
1.85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
1.85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
1.85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
1.85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
1.85312500-4 Usługi rehabilitacyjne.

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ)

na obszarze: województwa łódzkiego


Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń  w poszczególnych zakresach określone są odpowiednio w załącznikach nr 1a, 1b i 1c do zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ [1]


Wnioski mogą składać:

W zakresie KOC II/III - świadczeniodawcy spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, którzy posiadają z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia – drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC);

W zakresie DOK – świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego.


Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie z zapisami Rozdziału 2 Przedmiot i warunki do zawarcia umowy zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ [1] .


Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.


Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.


Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 4 ust. 7 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 9a i 9b ww. zarządzenia.


Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w Łódzkim OW NFZ tylko jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.[1] Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860)

[3] Ustawa z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2016 r.poz.1860)
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej