Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie umów realizowanych w 2016 r.

02.01.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
(Dz. U. z 2016 poz. 1146) świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w terminie do 10 stycznia 2017 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż nieterminowe i niepełne przekazanie danych wpłynie na wyniki analiz, które będą prowadzone po 10 stycznia br. w celu rozliczenia umów za rok 2016.

Ponadto informujemy, że zgodnie z:

  • § 27 ust. 2 - rozliczenie wykonania umów za 2016 roku następuje najpóźniej w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2017 roku;
  • § 23 ust. 1 - Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2017 roku.

Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie rozliczeń.


Źródło artykułu: Wydział Ekonomiczno-Finansowy