Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przerwy w udzielaniu świadczeń - zasady

08 listopad 2016

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom o zasadach postępowania w przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z zapisami Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r., Dz.U.2016.1146 j.t.):

§ 9 ust. 2 „Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowana przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem – także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie”.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ może nałożyć karę umowną zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 lit d) Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Natomiast zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.

Należy także przypomnieć, że zgodnie z zapisem art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) „W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia

Źródło artykułu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej