Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego

09.11.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szczegóły konkursu dostępne są w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego