Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Błędy i braki w ofertach

10 wrzesień 2015

W związku z licznymi brakami i błędami pojawiającymi się w składanych ofertach w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina:

 • Należy dołożyć szczególnej staranności przy przygotowywaniu oferty.

 • Dane w ofercie powinny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym oraz być zweryfikowane w tym zakresie przed wysłaniem do ŁOW NFZ.

 • Dane w formularzu ofertowym określające szczegóły oferty powinny być zgodne z odpowiedziami ankietowymi. Dane w formularzu ofertowym po wydrukowaniu oferty należy sprawdzić.

 • W formularzu ofertowym w wykazie zasobów i szczegółach oferty powinien być wykazany sprzęt podwykonawców, jeżeli w pytaniach ankietowych udzielona jest odpowiedź twierdząca dotycząca dostępności do takiego sprzętu, który jest w posiadaniu podwykonawcy. Podwykonawca udostępnia taki sprzęt w Portalu Potencjału w umowach ze świadczeniodawcami.

 • W przypadku przedstawienia kopii polisy OC, której termin ważności wygasa w trakcie trwania umowy należy przedstawić oświadczenie, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.

 • Każdą stronę dokumentów załączanych do oferty (nie tylko formularz ofertowy), należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym do oferty wzorem podpisów.

 • Podczas weryfikacji danych u oferenta lub w trakcie prac komisji należy mieć przygotowaną dokumentację potwierdzającą dane przekazane w ofercie w szczególności dokumenty potwierdzające:

  • tytuł prawny do korzystania z lokali lub budynków, w których będą udzielane świadczenia, sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej ich wyposażenie, aktualne paszporty techniczne aparatury i sprzętu wykazanego w ofercie.

  • gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób w formularzu ofertowym. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie (podpisane przez personel) do zawarcia jednej z ww. umów.

 • Błędy w aplikacji ofertowej lub Portalu Potencjału wynikające z nieprawidłowego działania niezgodnego z instrukcją obsługi należy zgłaszać pisemnie do ŁOW NFZ przesyłając na fax 42/27-54-968 lub 42/27-54-905.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej