Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Gruźlicy w POZ

18.05.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku realizacji Profilaktyki chorób układu krążenia przez lekarza POZ oraz Profilaktyki gruźlicy przez pielęgniarkę POZ w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Zarządzeniem 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Choroby Układu Krążenia


Zgodnie z zapisem w ww Zarządzeniu w Rozdziale 2, § 6, pkt 1 „ Świadczenia gwarantowane w rodzaju poz ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby.” Świadczenia lekarza poz w ramach profilaktyki chorób układu krążenia ( Rozdział 4, § 12, pkt 2) powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w części II Rozporządzenia MZ i powinny obejmować następujące procedury oraz dokumentowane w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki:


1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca.
4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.
5. W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
 • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą.

6. Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.


KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA:
Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 3. palenie tytoniu,
 4. niska aktywność ruchowa,
 5. nadwaga i otyłość,
 6. upośledzona tolerancja glukozy,
 7. wzrost stężenia kwasu moczowego,
 8. nadmierny stres,
 9. nieracjonalne odżywianie,
 10. wiek,
 11. płeć męska,
 12. obciążenia genetyczne

– znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).


Profilaktyka Gruźlicy


Świadczenia pielęgniarki poz w ramach profilaktyki gruźlicy( Rozdział 5, § 16, pkt 7) powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w części III Rozporządzenia MZ i powinny obejmować następujące procedury:

 1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
 2. Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.
 3. W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:


1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

 • długotrwałe bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwałą chorobę,
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • bezdomność.


2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).