Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Odwołanie postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

18.11.2008

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił odwołać postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2009 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Dyrektor ŁOW NFZ wystąpi do Świadczeniodawców mających zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2008 r. z propozycją przedłużenia okresu obowiązywania tych umów do dnia 28 lutego 2009 r. oraz przedstawi propozycję kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach na okres od 1 stycznia 2009 r. do 28 lutego 2009 r.

Niezwłocznie po zakończeniu procedury aneksowania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na okres od 1 stycznia 2009 r. do 28 lutego 2009 r. Dyrektor ŁOW NFZ ogłosi postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 marca 2009 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.