Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Programy profilaktyczne

19.11.2008

W związku z małym odzewem na wystosowane do Państwa pismo dot. konieczności sprawozdawania kodów efektów udzielanych świadczeń w Programie profilaktyki chorób odtytoniowych i Programie profilaktyki gruźlicy, Dział Analiz Medycznych i Kontraktowania bezwzględnie wzywa do uzupełnienia kodów efektów  udzielanych świadczeń w sprawozdawczości w ww. zakresie do 15.12.2008r.
Jednocześnie podkreślamy, że wszelkie konsekwencje wynikające z braku realizacji przez świadczeniodawców sprawozdawczości w sposób zgodny z postanowieniami warunków realizacji umów (zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2008 r., w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z późniejszymi zmianami), obciążać będą samych świadczeniodawców wraz z zastosowania § 14 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 

 Słownik efektów udzielanych świadczeń w Programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Kod efektu

Nazwa efektu

1011

pacjent podjął próbę zaprzestania palenia

1012

pacjent objęty leczeniem odwykowym w etapie podstawowym Programu

1013

pacjent zakwalifikowany do grupy ryzyka POChP

1014

pacjent z rozpoznaną POChP

1015

pacjent skierowany do leczenia odwykowego w etapie specjalistycznym Programu

1016

pacjent skierowany do leczenia odwykowego w poradni leczenia uzależnień

 

Słownik efektów udzielanych świadczeń w Programie profilaktyki gruźlicy 

Kod efektu

Nazwa efektu

2011

pacjent skorzystał z edukacji zdrowotnej w Programie

2012

pacjent zakwalifikowany do grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania na gruźlicę

2013

pacjent zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę

2014

pacjent przekazany celem dalszej diagnostyki i leczenia lekarzowi poz

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy:
Ewa Nowak  042 275 41 15