Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący ofert na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

19.11.2008

W związku z odwołaniem postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie od dnia 1 stycznia 2009 roku świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, informujemy Świadczeniodawców którzy złożyli oferty, iż istnieje możliwość ich odbioru za pisemnym potwierdzeniem.

Złożone oferty nie zostały otwarte, ich opakowania nie zostały naruszone.

Osoba zgłaszająca się po odbiór oferty winna przedłożyć:

- pisemny wniosek oferenta w przedmiocie zwrotu oferty,

- otrzymane pisemne potwierdzenie jej złożenia (gdy oferta była złożona osobiście), lub potwierdzenie jej nadania (gdy oferta była złożona za pośrednictwem poczty),

- pełnomocnictwo do odbioru oferty.

Odbioru ofert można dokonać w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 32/34, w Biurze Obsługi Konkursu, parter – sala operacyjna, w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 15.12.2008 r.

Ponadto informujemy, iż:

- postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie od dnia 1 marca 2009 roku świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zostanie ogłoszone w miesiącu grudniu 2008 roku,

- aby przygotować ofertę na przyszłe postępowania konkursowe możliwe będzie wykorzystanie profilu ofertowego użytego do przygotowania oferty na odwołane postępowania, o ile pomiędzy przygotowaniem ostatniej oferty a stworzeniem nowej
w Państwa potencjale dla danego zakresu nie nastąpiły żadne zmiany. Niezbędne będzie jedynie pobranie z „Informatora o postępowaniach na rok 2009” (przeglądarka konkursowa) nowej  definicji postępowania.