Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2009 – ceny oczekiwane (aktualizacja 06.01.2009)

24 październik 2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu publikuje wykaz cen oczekiwanych w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych, które będą obowiązywały w postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów na rok 2009.

Jednocześnie informujemy, że cena jest jednym z kryteriów oceny ofert i oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy. Zgodnie ze wzorem zawartym w  załączniku nr 2 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  16 października 2008 r. za propozycję cenową na poziomie ceny oczekiwanej można uzyskać maksymalnie 15 punktów, za propozycję cenową na poziomie ceny minimalnej można uzyskać 30 punktów, a za propozycję cenową równą cenie maksymalnej oferenci nie uzyskają punktów w ww. kryterium oceny. Przekroczenie cen maksymalnych powoduje naliczenie ujemnych punktów w kryterium cena.

 

Liczbę punktów oceny uzyskaną w kryterium ceny ustala się według wzoru:

UWAGA! W dniu 05.11.2008 r. dokonano aktualizacji dodając drugi załącznik (Ceny oczekiwane w konkursie ofert na rok 2009 - część 2).

W dniu 06.01.2009 r. dokonano aktualizacji dodając trzeci załącznik (Ceny oczekiwane - ambulatoryjna opieka specjalistyczna).