Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla oferentów

25 październik 2008

Przypominamy świadczeniodawcom przygotowującym oferty do ogłaszanych przez ŁOW NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że zgodnie z art. 149, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.)

Odrzuca się ofertę:

  1. złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;
  2. zawierającą nieprawdziwe informacje;
  3. jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
  4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  6. jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;
  7. jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3;
  8. złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie
    natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

Zgodnie z art. 150 ww. ustawy - Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu unieważnia postępowanie w przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu (wartość zamówienia z treści ogłoszenia konkretnego postępowania na dany okres rozliczeniowy - przyp. ŁOW NFZ)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) przypomina także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 08.3.10 z 9.01.2008 r.) obowiązują nowe minimalne wartości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC dla świadczeniodawców.