Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza

24.06.2014

W związku z zapisami art. 214 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) od dnia 2 lipca 2014 roku czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) fizykoteraputycznych realizujących świadczenia w ramach umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wynosi przeciętnie 37 godzin i 55 minut (etat przeliczeniowy) na tydzień, w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż z dniem 2 lipca 2014 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja danych dotyczących harmonogramu pracy fizjoterapeutów, a w szczególności wykazanych przez świadczeniodawców specjalistów fizjoterapii. ŁOW NFZ zwraca uwagę, iż wszelkie wymogi dotyczące czasu pracy personelu zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz Zarządzeniu nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza dookreślają wymagany czas pracy fizjoterapeutów na podstawie etatu przeliczeniowego. Zgodnie z § 5 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku (Dz. U., Nr 81, poz. 484) „Świadczeniodawca jest zobowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy.”