Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów na rok 2014 w rodzaju POZ na terenie woj. łódzkiego

11.12.2013

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.) oraz w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach:

 1. świadczenia lekarza POZ,
 2. świadczenia pielęgniarki POZ,
 3. świadczenia położnej POZ,
 4. świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 5. transport sanitarny w POZ.

Niniejsze zaproszenie kierowane jest do nowych wnioskodawców oraz świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ, którzy nie wyrażają zgody na przedłużenie obowiązywania umowy wygasającej z dniem 31 grudnia 2013r. na podstawie art. 4 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1290) lub którzy planują zmiany z dniem 1 stycznia 2014 r.
Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy lub jej kontynuowania jest spełnianie warunków zawartych w:

 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248),
 • Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,

oraz sporządzenie, zgodnie z przepisami ww. Zarządzenia Prezesa NFZ, formularza wniosku o zawarcie umowy.
Formularz wniosku o zawarcie umowy (w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem) oraz
dokumentami:

 • określonymi w Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r.,
 • potwierdzającymi kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – o ile wcześniej nie zostały dostarczone do OW,
 • potwierdzającymi kwalifikacje położnej POZ wymagane do realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy w przypadku planowanego przystąpienia do ww. programu.

należy przesłać pocztą lub dostarczyć w godzinach 8.00 - 16.00 do siedzib Oddziału w kopercie oznaczonej zgodnie z załącznikiem nr 11 do ww. Zarządzenia Prezesa NFZ, odpowiednio na adres:

 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź (poczta) lub Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi - sala obsługi, stanowisko nr 6 (wnioski dostarczane osobiście), tel. 42 275 41 67,
 • Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 42 275 41 14,
 • Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, tel. 46 834 15 92,
 • Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz; tel. 42 275 41 34 ,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. (w przypadku wniosków przesyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
Jednocześnie informujemy, że w Portalu Publicznym w Informatorze o postępowaniach na rok 2014 dostępna jest definicja postępowania.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ (tel.: 42 275 41 67).