Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie okresu obowiązywania umów na rok 2014 - ZAO

13.12.2013

Powołując się na art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1290) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia propozycję w przedmiocie przedłużenia do 31 grudnia 2014 r. okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, wygasających z dniem 31 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że dla Świadczeniodawców, wyrażających zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy zostały przygotowane aneksy, które osoby upoważnione, mogą podpisywać w siedzibie Oddziału przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi (parter, sala obsługi, stanowisko nr 6) w godzinach: 8.00 - 16.00.

Za wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy uznaje się podpisanie ww. aneksu oraz przekazanie do ŁOW NFZ następujących dokumentów:

  • oświadczenia (wg załączonego wzoru),
  • polisy OC na rok 2014 (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę),

w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

Dokumenty, o których mowa powyżej (w tym pobrany z ŁOW NFZ i podpisany w 2 egzemplarzach aneks) można także przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, z dopiskiem na kopercie – przedłużenie obowiązywania umów ZAO na 2014 r. (o zachowaniu terminu przekazania dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Jednocześnie informujemy, że w związku z przygotowywaną procedurą przedłużenia obowiązywania przedmiotowych umów dane w załącznikach do umów na rok 2014 zostaną przygotowane na podstawie informacji zawartych w bieżących umowach, natomiast wszelkie zmiany w warunkach realizacji umowy od 1 stycznia 2014 r. będą wymagały aktualizacji.
O kolejnych etapach ww. procesu Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie Państwa informował na bieżąco.

Ponadto ŁOW NFZ informuje, że w dniu 9 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ich treścią.