Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z list oczekujących

18.09.2008

W związku ze zbliżającym się procesem kontraktowania świadczeń na 2009 rok publikujemy wyniki weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących przeprowadzonej w dniu 17 września br. za miesiąc sierpień 2008 r. Kompletność i jakość przesyłanych danych o kolejkach oczekujących jest niezmiernie ważna z punktu widzenia ich wykorzystania w ww. procesie.

Migawka ta może posłużyć jako pomoc dla świadczeniodawców w poprawieniu istniejących błędów i/lub braków, które mogą powtórzyć się w sprawozdaniach za m-c wrzesień. W załączonym wykazie wyodrębnione zostały kody techniczne komórek z przypisaną im właściwą umową, które nie znalazły się w sprawozdaniach lub które zawierały błędy, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek element sprawozdania zawierał błąd, jest ono w całości odrzucane przez serwer jako błędne. Należy zwrócić szczególną uwagę na aktualność w sprawozdaniach danych o kodach resortowych oraz kodach technicznych, które muszą być dokładnie takie same jak w umowie obowiązującej za dany miesiąc. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze organizacyjnej wynikających z aneksów do umowy prosimy o aktualizację Państwa systemów obsługi kolejek o zmiany dokonane w umowach. Elektroniczne wersje umów dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WS

Sprawozdania za miesiąc październik będą realizowane, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami NFZ, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801).

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-41-86