Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

08.09.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że aneksowanie umów na rok 2008 w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w zakresie zmian w potencjale świadczeniodawcy (z wyłączeniem produktów handlowych)odbywać się będzie zgodnie z poniższą procedurą.

 

Aby wystąpić o sporządzenie aneksu do umowy należy:

  • wprowadzić zmiany za pomocą Portalu Potencjału i wygenerować profil potencjału opisujący te zmiany,
  • pobrać za pomocą przeglądarki postępowań konkursowych specjalnie sporządzoną definicje ofertową do aneksowania umów na rok 2008,
  • w najnowszej wersji aplikacji ofertowej sporządzić wersje oferty, przedstawiając tylko te zakresy i komórki z danej umowy, w których zaszły zmiany w potencjale,
  • wygenerować ofertę w wersji elektronicznej oraz papierowej, przedstawiając tylko te zakresy i komórki z danej umowy, w których zaszły zmiany w potencjale.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku dodawania nowych miejsc udzielania świadczeń i dodawania nowych podwykonawców przed przystąpieniem do realizacji powyższej procedury należy złożyć w OW NFZ odpowiednie dokumenty formalno - prawne potwierdzające powyższe zmiany. Sporządzoną ofertę w wersji elektronicznej oraz papierowej, wniosek o zmianę danych w umowie wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z naklejonym na nią oznaczeniem oferty na ul. Kopcińskiego 58 w Kancelarii. Na oznaczenie oferty, jako warunek konieczny, prosimy nanieść kod umowy, której dotyczyć ma złożona propozycja zmian w umowie.

Wsparcie w wypadku kłopotów z obsługą Portalu Potencjału uzyskać można pod numerami telefonów: 042 275 40 16; 042 275 41 28.