Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Archiwizacja danych rozliczeniowych

27.08.2008

Z uwagi na występujące prośby o udostępnienie przez ŁOW NFZ danych archiwalnych przekazywanych przez świadczeniodawców w ramach rozliczeń, zwracamy uwagę Państwa na ciążącym na świadczeniodawcy obowiązku właściwego zabezpieczania dokumentacji przechowywanej w postaci elektronicznej. Obowiązek jak wyżej wynika z treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2006 nr 247 poz. 1819, z późn. zm). Zasady sporządzania oraz przechowywania dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej określają przepisy zawarte w treści rozdziału 7 ww. aktu prawnego ( §54 - §60). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wykonywanie i właściwe zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa pozwalających odzyskać dane w przypadku ich utraty ( awaria komputera, kradzież, inne zdarzenie losowe).