Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Opieka długoterminowa, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

25.08.2008

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ informuje świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń w oddziałach dla przewlekle chorych, że zgodnie z zarządzeniem 53/2008/DSOZ Prezesa NFZ: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach stacjonarnych, mogą być realizowane w oddziale dla przewlekle chorych nie dłużej niż do dnia 31.12.2008 roku.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ informuje świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, że zgodnie z zarządzeniami: 53/2008/DSOZ oraz 60/2008/DSOZ Prezesa NFZ, od 01.08.2008 r. nie mają obowiązku występowania do Dyrektora ŁOW NFZ z wnioskiem o przedłużenie pobytu pacjenta w zakładzie powyżej 6 miesięcy bądź okresu wskazanego w skierowaniu. Zgodnie z ww. zarządzeniami: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla osób przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Do stacjonarnych zakładów długoterminowej opieki zdrowotnej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie skali Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.