Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - aneksowanie umów na rok 2008 w wyniku zmian w potencjale

17 sierpień 2008

Informujemy, że została udostępniona możliwość technicznego przygotowania wystąpienia o aneks do istniejących umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Przyjmowanie gotowych wniosków rozpocznie się od dnia 25 sierpnia 2008 roku.

Aby wystąpić o sporządzenie aneksu do umowy należy:

  • wprowadzić zmiany zachodzące u świadczeniodawcy za pomocą Portalu Potencjału i wygenerować profil potencjału opisujący te zmiany,
  • pobrać za pomocą przeglądarki postępowań konkursowych specjalnie sporządzone zapytania ofertowe do aneksowania umów na rok 2008 (każda z definicji zawiera wszystkie zakresy świadczeń w ramach danego typu umowy),
  • w najnowszej wersji aplikacji  ofertowej sporządzić uproszczoną wersję oferty (wszystkie definicje na potrzeby aneksowania za wyjątkiem podstawowej opieki zdrowotnej nie zawierają ankiet) przedstawiając tylko te zakresy i komórki z danej umowy, w których zaszły zmiany w potencjale,
  • do wygenerowanej oferty dołączyć wypełniony wniosek będący załącznikiem do tego komunikatu oraz dokumenty potwierdzające wprowadzone zmiany w potencjale (zgodne z § 64. zarządzenia 26/2008 prezesa NFZ ).

Sporządzoną ofertę w wersji papierowej wraz z podpisem osoby upoważnionej, wersję elektroniczną oferty oraz wniosek o zmianę danych w umowie wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z naklejonym na nią oznaczeniem oferty na ul. Kopcińskiego 58 w Kancelarii lub w odpowiedniej delegaturze. Na oznaczenie oferty, jako warunek konieczny, prosimy nanieść kod umowy, której dotyczyć ma złożona propozycja zmian w umowie.

Jednocześnie informujemy, że na stronie ŁOW NFZ, w serwisie Dla Świadczeniodawców w sekcji Zawieranie Umów udostępniony został poradnik opisujący proces sporządzenia wniosku o zmianę danych w umowie.

UWAGA: Podczas wyszukiwania definicji postępowań na wyszukiwarce postępowań konkursowych w rodzaju POZ - w typie postępowania - należy wybrać: Zaproszenie do składania wniosków.

W otrzymanych wynikach postępowań do aneksowania pole - w opisie postępowania – musi zaczynać się od słów: uzupełnienie danych o umowach wieloletnich z podziałem na:

  • uzupełnienie danych o umowach wieloletnich - świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej,
  • uzupełnienie danych o umowach wieloletnich, POZ -  świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wsparcie w wypadku kłopotów z obsługą Portalu Potencjału uzyskać można pod numerami telefonów: 0 42 275 41 88 lub 042 275 41 16; 042 275 41 05.