Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

21.08.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 stycznia 2008 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2008 r.)
w przypadku zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosku o dofinansowanie  dołącza się fakturę  określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  oraz  kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Cytowane wyżej rozporządzenie  (Dz. U. 08.3.15) obowiązuje od stycznia 2008 r., w związku z powyższym świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie zobowiązany jest do wydania dokumentów o których mowa w rozporządzeniu.  Kserokopie potwierdzonych za zgodność  z oryginałem zleceń udostępniane są przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ włącznie do miesiąca września 2008 r.