Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne za miesiące lipiec-wrzesień 2008

27.07.2008

W rozliczeniu za świadczenia wykonane w danym m-cu 2008 r. (nie dotyczy umów w zakresach programy terapeutyczne i chemioterapia) należy zastosować następujące etapy postępowania:

 1. Świadczeniodawca składa wniosek do Dyrektora Oddziału o wyrażenie zgody na rozliczenie świadczeń w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość zgodnie z komunikatem Prezesa NFZ z 11 czerwca 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP),

2. Świadczeniodawca wystawia fakturę bez sprawozdania w formie elektronicznej,

3. Wraz z fakturą świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć raport statystyczny oraz załącznik sprawozdawczy. Wzór raportu statystycznego nie ulega zmianie.

4. Faktura i raport statystyczny winny spełniać warunki określone w komunikacie Prezesa NFZ z 11 czerwca 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP).  Wzór sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego komunikatu