Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - medycyna szkolna

22 lipiec 2008

Wydział Spraw Świadczeniodawców ŁOW NFZ informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 maja 2008 r. podstawą do rozliczenia świadczeń w miesiącach: lipiec i sierpień przyjmuje się stosowne liczby uczniów zweryfikowane na dzień 1 czerwca roku obowiązywania umowy.

Jednocześnie przypominamy, że listy uczniów podlegają comiesięcznej weryfikacji przez Fundusz na zasadach określonych w § 11 ust. 6 i 7 w odniesieniu do list uczniów przekazywanych przez świadczeniodawców. Zatem podstawą rozliczeń świadczeń za miesiąc wrzesień 2008 r. może być lista uczniów aktualna na dzień 1 września 2008 r.

Ze względu na istniejącą możliwość wystąpienia tych samych uczniów na listach kilku świadczeniodawców, o wpisaniu ucznia na listę powinien decydować fakt złożenia w danej szkole oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły).

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o przesłanie całościowych, zaktualizowanych list uczniów do dnia 7-go września 2008 r. celem przeprowadzenia przez ŁOW NFZ weryfikacji za miesiąc wrzesień.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami ŁOW NFZ pod nr tel. 0-42 275-41-64.