Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w rodzaju: POZ (tj. do 31.12.2013 r.) na terenie woj. łódzkiego

27.11.2012

W związku z koniecznością zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia warunków finansowania dla umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (§ 32 ust. 1 i 2 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. nr 81, poz.484) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w następujących zakresach:

  1. świadczenia lekarza POZ,
  2. świadczenia pielęgniarki POZ,
  3. świadczenia położnej POZ,
  4. świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  5. świadczenia transportu sanitarnego w POZ,

od dnia 28 listopada 2012 r. od godziny 11.00 do podpisywania porozumień w sprawie przesunięcia terminu ustalenia warunków finansowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w ww. zakresach.
Zawarcie porozumienia musi nastąpić do dnia 30 listopada 2012 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców do podpisywania porozumień odpowiednio: w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56 (Wydział Spraw Świadczeniobiorców - parter) oraz we właściwych Delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku nieustalenia warunków finansowania umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego następnego roku, a płatności za świadczenia udzielone w okresie styczeń - luty 2013 będą dokonane, na zasadach obowiązujących w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania umowy, w poprzednim okresie rozliczeniowym tj. na zasadach obowiązujących w grudniu 2012 r. (§ 32 ust. 3 i 4 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. nr 81, poz.484).