Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Błędy i braki w sprawozdawczości z list oczekujących i skreślonych za wrzesień 2012

12 październik 2012

 W związku z brakami w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, w tym rozszerzonego zakresu danych o których mowa w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.) (dotyczy „peselowanych" wykazów osób oczekujących oraz skreślonych z listy) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza 2 listy świadczeniodawców, którzy nie wywiązali się z ww. obowiązku lub wywiązali się częściowo.


Pierwsza z nich prezentuje liczbę brakujących/błędnych komórek organizacyjnych w sprawozdawczości (są to również te sprawozdania, które zostały wysłane, jednak zakończone zostały niepowodzeniem i wygenerowaniem komunikatu zwrotnego o błędzie), druga odnosi się do braków/błędów z rozszerzonego zakresu danych (wykazy osób).

Znaczna część brakujących komórek w miesiącu sprawozdawczym „wrzesień" wymienionych w załącznikach została przesłana w nieobowiązującej już wersji komunikatu LIOCZ 5.1.5 zamiast 5.1.6.

Prosimy świadczeniodawców wskazanych w załącznikach do niniejszego komunikatu o niezwłoczne przesłanie wymaganych danych (zakończone otrzymaniem komunikatu zwrotnego potwierdzenia danych nie zawierającego informacji o błędach).

Informacje o ew. błędach, w odniesieniu do przesyłek i konkretnych komórek, należy sprawdzać w raportach zwrotnych generowanych przez ŁOW NFZ. Dodatkowo informacja ta znajduje się również w Portalu Świadczeniodawcy w panelu „Administracja i opcje" należy kliknąć: „pokaż więcej...", a następnie „Przegląd stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Należy odszukać daną przesyłkę LIOCZ i w kolumnie „Odpowiedzi" kliknąć: „pobierz". Wyświetli się wtedy zawartość odpowiedzi z Loadera SOKO w formacie XML. Uwaga! dostęp do tej części portalu jest możliwy wyłącznie z konta administratora bądź z poziomu użytkownika z nadanym przez administratora uprawnieniem "Przeglądu stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Szczegółowa informacja o nadawaniu uprawnienia administratora jest opisana w punkcie 3 instrukcji.

Przypominamy, że to po stronie świadczeniodawcy leży obowiązek upewnienia się, czy raport jest prawidłowy i kompletny. W związku z tym, w pierwszej kolejności należy się upewnić, czy przesłali Państwo raporty ze wszystkich zakontraktowanych komórek organizacyjnych objętych obowiązkiem sprawozdawczym z list oczekujących.

Jeżeli w raporcie zostały ujęte wszystkie pozycje, należy zweryfikować, czy każda komórka została poprawnie zaimportowana. W tym celu należy pobrać raport zwrotny, w którym wskazane będzie, jakie pozycje nie zostały poprawnie zaimportowane. Poprawione brakujące/błędne pozycje należy niezwłocznie uzupełnić w kolejnej przesyłce i ponownie upewnić się, czy wszystko jest w porządku.

Brak poprawnej, terminowej (do 10. każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1-7 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. f i g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).

Dodatkowo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na błędy merytoryczne występujące w sprawozdawczości z list oczekujących. Podstawowym błędem jest wykazywanie w sprawozdawczości osób kontynuujących leczenie zamiast wyłącznie „pierwszorazowych". Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy świadczeniodawca nie realizuje kontraktu w 100%
i wykazuje przy tym kolejki oczekujących. Te dwie zmienne wykluczają się wzajemnie. Inne błędy to m. in.

 • taki sam czas oczekiwania sprawozdawany przez kilka miesięcy,
 • zamiana informacji o średnim czasie oczekiwania  obliczonym, dla kategorii (przypadek pilny zamiast stabilny),
 • osoby oczekujące na procedurę medyczną, program terapeutyczny nie mogą być jednocześnie wykazywane jako oczekujący do komórki organizacyjnej. W przeciwnym przypadku liczba osób oczekujących byłaby sztucznie zawyżana,
 • brak osób skreślonych z listy oczekujących od kilku miesięcy przy liczbie osób oczekujących większej od 0,
 • błędy związane z nieprawidłowym sprawozdawaniem średniego rzeczywistego czasu oczekiwania np. liczba oczekujących = 2, czas oczek=450,  liczba skreślonych 3,
 • powielanie tych samych informacji z zakresu list oczekujących w przypadku, gdy świadczeniodawca ma więcej niż jedną tego samego rodzaju komórkę organizacyjną np. 2 poradnie rehabilitacyjne i sprawozdaje, że do jednej i drugiej oczekuje dokładnie ta sama liczba osób oczekujących,
 • średni czas oczekiwania równy 0 dni, pomimo iż były skreślone osoby z powodu wykonania świadczenia,
 • większa liczba osób skreślanych z powodu wykonania świadczenia niż wpisanych na listę oczekujących,
 • brak osób oczekujących przy średnim czasie oczekiwania większym od 0 dni,
 • niepodawanie w sprawozdawczości liczby osób skreślonych,
 • skokowy wzrost liczby oczekujących w sprawozdawczości,
 • suma skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia (z kolejnych 6 miesięcy) jest różna od wartości 6-miesięcznej liczby osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach.

 

Źródło: Wydział świadczeń opieki zdrowotnej