Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Braki w statystykach oraz wykazach osób oczekujących i skreślonych za czerwiec 2012

12 lipiec 2012

W związku z brakami w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, w tym rozszerzonego zakresu danych o których mowa w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.) (dotyczy „peselowanych" wykazów osób oczekujących oraz skreślonych z listy) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza 2 listy świadczeniodawców, którzy nie wywiązali się z ww. obowiązku lub wywiązali się częściowo.


Pierwsza z nich prezentuje liczbę brakujących komórek organizacyjnych w sprawozdawczości, druga odnosi się do braków z rozszerzonego zakresu danych (wykazy osób).

Prosimy świadczeniodawców, wskazanych w załącznikach do niniejszego komunikatu, o niezwłoczne przesłanie wymaganych danych, najpóźniej do 30.07.2012 roku.

Brak poprawnej, terminowej (do 10. każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1-7 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. f i g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).

Informacje o ewentualnych błędach w odniesieniu do przesyłek i konkretnych komórek należy sprawdzać w raportach zwrotnych generowanych przez ŁOW NFZ. Dodatkowo informacja ta znajduje się również w Portalu Świadczeniodawcy w panelu „Administracja i opcje" należy kliknąć „pokaż więcej...", a następnie „Przegląd stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Należy odszukać daną przesyłkę LIOCZ i w kolumnie „Odpowiedzi" kliknąć „pobierz". Wyświetli się wtedy zawartość odpowiedzi z Loadera SOKO w formacie XML. Uwaga! dostęp do tej części portalu jest możliwy wyłącznie z konta administratora bądź z poziomu użytkownika z nadanym przez administratora uprawnieniem "Przeglądu stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Szczegółowa informacja o nadawaniu uprawnienia administratora jest opisana w punkcie 3 instrukcji.

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które znalazły się w wykazie osób oczekujących za miesiąc sprawozdawczy czerwiec muszą znaleźć się w wykazie osób oczekujących lub w wykazie osób skreślonych z listy oczekujących za kolejny miesiąc sprawozdawczy lipiec.

Zasada ta dotyczy również kolejnych miesięcy. W przeciwnym razie pojawi się błąd informujący, że wykaz nie zawiera informacji o oczekujących przekazanych we wcześniejszym okresie sprawozdawczym.