Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiany w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących od miesiąca sprawozdawczego luty 2012

15.11.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1273) od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.

Zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu danych zbiorczych dotyczących list oczekujących przekazywanych przez wszystkich świadczeniodawców oraz wprowadzeniu obowiązku sprawozdawania danych dotyczących poszczególnych osób oczekujących na niżej wymienione świadczenia.

Dotychczas przekazywaną informację o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na danej liście poszerzono o następujące informacje:

 1. łączną liczbę osób, które zostały skreślone z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 2. liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 3. liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy, która zgodnie z rozporządzeniem jest wykorzystywana do obliczania średniego czasu oczekiwania.

Powyższe zmiany będą obowiązywały wszystkich świadczeniodawców podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu.

Ponadto w świadczeniach wykazanych w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia, świadczeniodawcy będą przekazywać dodatkowy zakres danych w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i przypadek stabilny:

1) dotyczące osób oczekujących wg stanu na ostatni dzień miesiąca:

  1. identyfikator (pesel) osoby oczekującej
  2. imię (imiona) i nazwisko
  3. data wpisu na listę oczekujących

2) dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym

  1. identyfikator (pesel) osoby oczekującej
  2. imię (imiona) i nazwisko
  3. data wpisu na listę oczekujących
  4. data skreślenia z listy oczekujących
  5. kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących

Dodatkowe dane dotyczące osób oczekujących będą przekazywane oczywiście tylko wówczas, gdy liczba osób oczekujących będzie większa niż zero.

W związku z powyższymi zmianami zaktualizowany i rozszerzony (m. in. o pracownię tomografii komputerowej dla dorosłych i dla dzieci oraz zakład medycyny nuklearnej dla dzieci) zostanie słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości. Nowe słowniki: komórek, procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości zostaną opublikowane na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wykaz świadczeń, w przypadku których udzielenia świadczeniodawcy będą przekazywać dodatkowy zakres danych, zgodnie z § 8 ust. 2a ww. rozporządzenia:

 

I. Świadczenia gwarantowane udzielane we wskazanych komórkach organizacyjnych

 

A. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Poradnie/pracownie:

 1. endokrynologiczne: 1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1037 Poradnia leczenia niepłodności dla dzieci; 1038 Poradnia schorzeń tarczycy; 1039 Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci; 1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy; 1041 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci
 2. chorób naczyń: 1120 Poradnia chorób naczyń; 1121 Poradnia chorób naczyń dla dzieci
 3. chirurgii ręki: 1552 Poradnia chirurgii ręki; 1553 Poradnia chirurgii ręki dla dzieci
 4. hematologiczne: 1070 Poradnia hematologiczna; 1071 Poradnia hematologiczna dla dzieci
 5. chirurgii naczyniowej: 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej; 1531 Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci
 6. neurochirurgiczne: 1570 Poradnia neurochirurgiczna; 1571 Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
 7. rehabilitacyjne: 1300 Poradnia rehabilitacyjna; 1301 Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 8. kardiologiczne: 1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

B. Świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego – w oddziałach. Oddziały:

 1. reumatologii 4280 Oddział reumatologiczny; 4281 Oddział reumatologiczny dla dzieci
 2. chirurgii plastycznej 4550 Oddział chirurgii plastycznej; 4551 Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci
 3. endokrynologii 4030 Oddział endokrynologiczny; 4031 Oddział endokrynologiczny dla dzieci
 4. alergologiczny 4010 Oddział alergologiczny; 4011 Oddział alergologiczny dla dzieci

II. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 1. leczenia wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF;
 2. zabiegów w zakresie ciała szklistego (witrektomia) [14.73; 14.74];
 3. koronarografii [88.55; 88.56; 88.57];
 4. wszczepienia/wymiany rozrusznika jednojamowego [37.80; 37.82; 37.86];
 5. wszczepienia/wymiany rozrusznika dwujamowego [37.83; 37.87].

III. Świadczenia gwarantowane z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych:

 1. leczenia przewlekłego WZW typu B lub C;
 2. leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę;
 3. leczenia stwardnienia rozsianego.

IV. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. świadczenia rezonansu magnetycznego.

Więcej informacji (Komunikat na stronie internetowej Centrali NFZ) >>

Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie słownika procedur medycznych, terapeutycznych programów zdrowotnych i świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących >>

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90