Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie i aneksowanie umów ZPO na 2012 r.

14.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie lub aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej,
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu,
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

na obszarze województwa  łódzkiego.
Od dnia 14.11.2011 r. w przeglądarce postępowań konkursowych na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są definicje postępowań w podziale na poszczególne zakresy świadczeń. Sporządzenie wniosku o zawarcie bądź aneksowanie umowy odbywać się będzie przy wykorzystaniu aplikacji ofertowej (dostępnej w zakładce KONKURS 2012). Warunkiem przygotowania wniosku jest dokonanie aktualizacji i zatwierdzenia danych dot. Podmiotu Leczniczego w Portalu Świadczeniodawcy.
Po pobraniu definicji postępowań, profilu potencjału oraz zestawu produktów handlowych, będą mogli Państwo przygotowywać w programie ofertowym wniosek o zawarcie/aneksowanie umowy. Wnioski muszą być przygotowane oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń  (dotyczy to również złożenia w oddzielnych kopertach).  Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.
Wnioski o zwarcie/aneksowanie umowy należy składać w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ (w Łodzi na ul. Żeligowskiego 32/34, I piętro) do dnia 28.11.2011 r. Wnioski należy przekazać do ŁOW NFZ w zaklejonych kopertach opatrzonych oznaczeniem wniosku wydrukowanym za pomocą programu ofertowego. Dodatkowo należy odręcznie nanieść na oznaczenie wniosku kod świadczeniodawcy.
Niezłożenie wniosku o aneksowanie umowy w terminie wskazanym powyżej, skutkować będzie brakiem możliwości aneksowania umowy o kolejne okresy rozliczeniowe, a tym samym brakiem możliwości rozliczenia umowy od 01.01.2012 r.
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie i aneksowanie umów na rok 2012 dostępne są na stronie:www.nfz-lodz.pl

Informacje telefoniczne:
42 27-54-029, 27-54-166, 27-54-173

Źródło: WSŚ