Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący rehabilitacji leczniczej

21.10.2011

W związku z interpretacją przesłaną przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącą warunków realizacji świadczenia zdrowotnego z zakresu rehabilitacji leczniczej

pn. „rehabilitacja wzroku realizowana w ośrodku/oddziale dziennym", określonych w Lp. 3 lit. d w kolumnie 3 Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1145 z późn. zm.), który stanowi „psycholog lub psycholog kliniczny posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia", Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje stanowisko Ministerstwa Zdrowia w powyższej sprawie:

„Kierując się zasadami techniki prawodawczej należy uznać, że z uwagi na brak w przywołanym określeniu, przed wyrażeniem „z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia", przecinka, wyrażenie to odnosi się wyłącznie do psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej. Tym samym jedynie psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej powinien legitymować się pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia. Warunek ten nie dotyczy natomiast psychologa".

Jednocześnie ŁOW NFZ wyjaśnia, że zawarte z załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza zapisy: „specjalista w dziedzinie fizjoterapii" oraz „specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii" należy interpretować jednakowo i oznaczają one fizjoterapeutę, który ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii lub ukończył specjalizację II stopnia rehabilitacji ruchowej i uzyskał tytuł specjalisty.