Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący kontraktowania na rok 2012

21.10.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmn.)

komisja konkursowa może wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Powyższy komunikat oznacza, że komisja konkursowa w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w ww. przepisie, będzie mogła dokonać wyboru oferty lub większej liczby ofert bez przeprowadzania negocjacji. Wobec tego cena przedstawiona w ofercie, jako jeden z elementów jej oceny, może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty lub ofert.