Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie na rok 2012

19.10.2011

Łodzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych konkursów ofert o zawarcie od 1 stycznia 2012 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarto zastrzeżenie, iż "Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji dotyczących liczby i ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami, których oferty uzyskały wysokie łączne oceny na podstawie kryteriów niecenowych, a przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty".