Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Braki i błędy w komunikatach XML z list oczekujących za miesiąc luty 2011

18 marzec 2011

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc luty nie zostały przesłane lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 16.03.2011 r.

Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie błędów i/lub braków za ww. miesiąc sprawozdawczy.

Jednocześnie przypominamy, że brak poprawnej, terminowej (do 10 każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1 i 4 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).

Sprawozdania powinny być sprawozdawane wg zasad określonych w Zarządzeniu Nr 45/2010/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość obliczania średniego czasu oczekiwania wg zmienionych zasad, obowiązujących od miesiąca sprawozdawczego październik 2010 więcej >>


Przypominamy także najczęściej popełniane błędy w sprawozdawczości z list oczekujących więcej >>


Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90