Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących - endoprotezoplastyka, angioplastyka, zaćma - aktualizacja uprawnień

14 styczeń 2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zaktualizowanie na kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne uprawnień dla osób wskazanych przez świadczeniodawcę do prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń z:

  • endoprotezoplastyki
  • angioplastyki
  • zaćmy

W związku z tym należy złożyć wniosek, według załączonego wzoru, o nadanie lub aktualizację uprawnień dla danej osoby.

Wypełniony wniosek opatrzony pieczątką zakładu, podpisem i pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania świadczeniodawcy należy złożyć do oddziału Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2011 r.

Po tym terminie dostęp do modułu SZOI „Zarządzanie kolejkami” dotychczasowych administratorów ze strony świadczeniodawcy zostanie zablokowany.

Kontakt: (42) 275-48-56, (42) 275-48-55

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ