Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Centralna Baza Endoprotezoplastyki – aktualizacja wniosków

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 14 ust 2 pkt 1 Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezo plastyki narządu ruchu zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania zgodnie ze wzorem i formacie określonym przez Fundusz, czyli w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE)

Uprawnienia do wprowadzania danych do CBE nadawane są przez Oddział Funduszu osobie wskazanej przez świadczeniodawcę.

W celu przeprowadzenia aktualizacji nadanych uprawnień zobowiązuje się świadczeniodawców do złożenia wniosku, według załączonego wzoru o nadanie lub aktualizację uprawnień dla danej osoby.

Wypełniony wniosek opatrzony pieczątką zakładu, podpisem i pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania świadczeniodawcy należy złożyć do Oddziału Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2011 r.

Po tym terminie dostęp do bazy CBE dotychczasowych operatorów zostanie dezaktywowany. Nie wywiązanie się ze sprawozdawczości może być powodem braku możliwości złożenia faktury za miesiąc styczeń 2011 r. na skutek nie spełnienia wymogów określonych w warunkach umowy.

Jednocześnie przypominamy, że dane sprawozdawczości prowadzonej w centralnej Bazie Endoprotezoplastyki musi być zgodna z danymi o wykonanych świadczenia przekazywanych w komunikatach szczegółowych XML.

Prosimy o wnikliwe przejrzenie słownika, który w ostatnim czasie był uzupełniany o nowe pozycje techniczne i unikania stosowania tzw. pozycji technicznej. W przypadku braku w słowniku stosowanej endoprotezy prosimy o przysłanie informacji o jaki rodzaj endoprotezy chodzi, wówczas oddział wystąpi z wnioskiem o uzupełnienie słownika endoprotez.

 

Telefony:

(0-42) 275-48-56; (0-42) 275-48-55