Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących - endoprotezoplastyka, angioplastyka, zaćma

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o obowiązku  prowadzenia kolejek oczekujących.

Ten obowiązek  wynika w szczególności z następujących przepisów:

 • Art. 20-24a - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą
 • § 13 pkt 5 – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • § 8 pkt - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 123 poz. 801).
 • § 2 pkt 9 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, zawartej pomiędzy świadczeniodawcą, a Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz załącznika nr 4 do tej umowy

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń wymienionych w części A załącznika nr 4 do ww. umowy zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Oddział Wojewódzki NFZ, w tym przypadku w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji zwanym w skrócie SZOI, zgodnie z instrukcją przedstawiona w części B załącznika nr 4 do umowy.

 

Analiza danych gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem aplikacji SZOI wskazuje na występowanie licznych błędów. W celu ich wyeliminowania w przyszłości prosimy o dostosowanie się do zasad prowadzenia kolejek oczekujących na świadczenia z endoprotezoplastyki, angioplastyki i zaćmy. Dla przypomnienia wymieniamy kilka najważniejszych:

 • wpisy na listy oczekujących powinny odbywać się na bieżąco.
 • lista kolejek oczekujących nie obejmuje przypadków udzielania świadczeń w trybie nagłym oraz w trybie planu leczenia.
 • aktualizowanie na bieżąco danych w przypadku świadczeniobiorcom mających status „po terminie”. Należy niezwłocznie wyznaczyć nowy planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślić z listy oczekujących, podając przyczynę skreślenia.
 • konieczność odnotowywania zmiany planowanego terminu udzielania świadczeń każdorazowo, w przypadku gdy nie może on być dochowany lub został przyspieszony z jednoczesnym podaniem przyczyny zmiany oraz skutecznym powiadomieniem o tym świadczeniobiorcy.
 • obowiązek dokonywania co najmniej raz w miesiącu oceny list oczekujących przez zespół oceniający zgodnie z art. 21 ustawy i odnotowanie daty okresowej oceny listy oczekujących w aplikacji SZOI nie później niż na ostatni dzień miesiąca.

 

W przypadku kolejek oczekujących procedur:

 • 30002 - zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
 • 50002 – usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka/koronaroplastyka planowa)
 • 80003 - endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • 80004 - rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • 80005 - endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • 80006 - rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

dane do komunikatów XML z list oczekujących prezentowane na stronie internetowej, generowane są automatycznie z aplikacji SZOI, każdorazowo na ostatni dzień miesiąca. W związku z tym należy bezwzględnie do tego czasu wyeliminować świadczeniobiorców ze statusem „po terminie” oraz podać datę oceny kolejki przez zespół oceniający. Tylko wówczas zostaną prawidłowo wyliczane średnie i rzeczywiste czasy oczekiwania na udzielenie świadczeń.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ za sprawą niniejszego komunikatu zobowiązuje świadczeniodawców do prowadzenia kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem powyższych uwag.

 

Jednocześnie przypominamy, że niepoprawne prowadzenie kolejek oczekujących i brak poprawnej i terminowej sprawozdawczości może skutkować nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust.1 i 4 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. f i g załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ